News


[Sildenboor] "Pie??, Miecz i Legionari" cz.1Tytu?: "Pie??, Miecz i Legionari"
Mistrz gry: Wolferin
Pocz?tek: x

Lista graczy
- Holy_Crossfire
- Fiamma
- Kaladrea
- Arard
- Connor z Lyrii

"Móg?bym ?piewa? o ?alu, lecz g?osu mi brak?o, móg?bym szepta? o mi?o?ci, lecz z?amane moje serce, móg?bym lutni? przenosi? góry i powali? smoki, lecz zamkni?to mnie w mogile."
Yarland Hanzech, bard genera?a Ulricha Nelfengarda zwanego Zabójc? Smoków.

Niepokoj?ce wie?ci przysz?y z samego Wolfenburgu. Mawia si?, ?e na starych, zapomnianych cmentarzach skrytych w tutejszych borach panoszyli si? o?ywie?cy. Zdawa? si? by mog?o, ?e stoi za tym jaki? nekromanta lub co gorsza wampir, lecz ani kap?ani, ani magowie nie wykryli wisz?cej w powietrzu magii ?mierci, równie? magia chaosu nie da?a o sobie zna?.

Burmistrz Sildenboor, a tak?e burmistrzowi innych okolicznych miast rozpocz?li natychmiastowy pobór najemnych, aby ci rozwi?zali ten problem.


Autor:
komentarzy: [0] - skomentuj!

[Sildenboor] "Zagro?enie z wewn?trz, cz??? I"Sildenboor ma problemy z przest?pczo?ci?. Coraz wi?ksze problemy z przest?pczo?ci?.
Wszystko jest dobrze dopóki ilo?? kradzie?y, przekr?tów finansowych i ofiar walk pomi?dzy grupami przemytników jest na tyle niska, ?e spraw tych nie wida? na pierwszy rzut oka. Jednak gdy kupcy zaczynaj? narzeka? na bezpiecze?stwo swoje i swoich interesów, gdy skrybowie nie s? w stanie ukry? brakuj?cych sum w bud?ecie miasta i gdy zaczynaj? gin?? przypadkowi ludzie, stra? miejska musi podj?? zdecydowane kroki. Nie jest ci??ko si? domy?li?, ?e wzmo?ona aktywno?? bandytów oznacza? mo?e tylko jedno - ksi???ta pó??wiatka szykuj? si? do krwawej walki o w?adz?.

By unikn?? fali przemocy rozlewaj?cej si? po mie?cie podj?to szeroko zakrojone dzia?ania wywiadowcze, których celem by?o zlokalizowanie przywódców grup przest?pczych. Teraz przyszed? czas na brudn? robot?, do której Sildenboor zatrudni wszystkich ch?tnych...

Kto jest g?ow? siatki przest?pczej w Sildenboor? Czy uda si? powstrzyma? szar? eminencj? miasta przed wydaniem wyroku na dziesi?tki, je?li nie setki istnie?? Komu tak naprawd? zale?y na wewn?trznym os?abieniu wa?nego w?z?a handlowego w Imperium i dlaczego w ca?? spraw? zamieszani s? oficerowie Kislevskiej armii?

- - - - - - - - - - - - - - -

Rekrutacj? na sesj? chcia?bym przeprowadzi? w tym tygodniu. Postacie, które chc? wzi?? udzia? w dzia?aniach powinny ruszy? do ratusza, najlepiej wiedzione plotkami, pragnieniem zarobienia grosza czy zwyk?? ciekawo?ci?. Zg?asza? si? prosz? do mnie, ka?dego 'zapisz?' fabularnie z osobna w krótkim wprowadzeniu.


Autor:
komentarzy: [1] - skomentuj!

[Event - Sildenboor] Nocny rajd Morakila

Pewnej nocy Morakil ow?adni?ty rz?dz? mordu jak? wyssa? niestety z mlekiem rodzicielki, wypad? za bramy miasta i bez skrupu?ów zasiek? swoimi toporami dwóch ludzi po czym z poczuciem dobrze spe?nionego obowi?zku wróci? spa?.
Na szcz??cie dla barbarzy?cy (bo pozwoli?o mu to unikn?? aresztowana, procesu i finalnie prawdopodobnie stryczku) okaza?o si?, ?e zabici to nie mieszka?cy Sildenboor ani nikt z pobliskich wsi ale para zwierzoludzi. Wysz?o to jednak dopiero po dwóch dniach, bowiem Morakil, pewien, ?e zabi? prawdziwych ludzi, nie przyzna? si? naturalnie do pope?nionego czynu.
Sprawa ujrza?a ?wiat?o dzienne dopiero go do miasteczka, na wozie, truch?a przywióz? wioskowy drwal, przypisuj?c sobie bohaterskie pokonanie zwierzoludzi.
Spawa szybko si? jednak wyja?ni?a. Morakil przyzna? do po?wiartowania mutantów, drwal przyzna? si? do k?amstwa i wszystko sko?czy?o si? szcz??liwie.

Event by? krótki, jednowieczorowy a kto bra? udzia? nie pami?tam ju? za dobrze ale zdaje si?, ?e:
- Morakil
- Connor z Lyrii
- Valerius Drake
- Holy Crossfire


Autor:
komentarzy: [0] - skomentuj!

[Sildenboor] "Ostatnia noc w tartaku" cz.2Tytu?: Ostatnia noc w tartaku cz.2
Mistrz gry: Wolferin
Pocz?tek: 1 maja 2012r.

Lista graczy:
- Connor_z_Lyrii
- Valerius_Drake
- Anatheos_Liftgur
- Holy_Crossfire
- Morakil
- Eckhart_Rabe

Grupa wyznaczona do misji zbadania sytuacji w obozie drwali wróci?a z niepokoj?cymi wie?ciami. Znaleziono zmasakrowane cia?a tamtejszych pracowników, przywrócone do ?ycia cia?a wys?anej uprzednio stra?y, a tak?e ??dnych krwi zwierzoludzi. Burmistrz Sildenboor ponownie skompletowa? dru?yn?, aby za?egna?a problem z dostawami drewna.

"Walk? ko?czy ?mier?, ka?da inna rzecz walk? jedynie przerywa."

Czy aby na pewno?


Autor:
komentarzy: [1] - skomentuj!

[Event - Sildenboor] "Jergnacht musi umrze?!"Tytu?: Jergnacht musi umrze?!
Mistrz Gry: Wolferin
Pocz?tek: 24 kwietnia 2012

Lista Graczy:
- Conor_z_Lyrii
- Morakil

Dodatkowo:
- Wolferin De Vadan

"Za Bretonie! Za Honor!"

Do Sildenboor z zadaniem powierzonym przez Zakon Rycerzy Breto?skich przyby? sir Wolferin De Vadan. Jego celem jest zabicie trolla Jergnachta, który prawdopodobnie czyha na granicach Krainy Trolli. Jako pomoc w walce z besti? zadeklarowa?y si? dwie inne osoby - Morakil i Connor. Teraz w trójk? wyrusz?, aby stawi? czo?a niebezpiecze?stwu.


Autor:
komentarzy: [1] - skomentuj!

[zobacz forum z wszystkimi newsami]